Zeytinburnu Kurye


Zeytinburnu Kurye

Zeytinburnu kurye hizmeti sayesinde tüm özel gönderileriniz en güvenli ?ekilde istedi?iniz adrese teslim edilir. Kurye hizmetleri sayesinde paket veya özel evrak gönderimleri alan?nda uzman kurye elemanlar? sayesinde yap?l?r. Sizlere en güvenli ve en h?zl? kurye hizmeti vermek ad?na uzman ki?ilerle çal??maktay?z. Bu sebeple gönül rahatl??? ile kuryelerinizi firma yetkilisine teslim ederek ayr?cal?kl? paket gönderim servislerinden yararlanabilirsiniz. Gönderimleriniz h?zl? ve güvenli olmas? ad?na firmam?z kurye eleman? ve kullanm?? oldu?u motor arac? titizlikle seçerek sizlere en kaliteli hizmeti sunmay? hedeflemektedir. Bu sayede tüm gönderileriniz sizin istedi?iniz ?ekilde adrese teslim edilir. Zeytinburnu kurye hizmeti sayesinde Zeytinburnu ilçesinin hangi konumunda olursan?z olun kurye kap?n?za kadar gelerek gönderilerinizi teslim almaktad?r. Gönderileriniz alan?nda en uzman kurye ekibi taraf?ndan eksiksiz ?ekilde yerine getirilmektedir.

Zeytinburnu Moto Kurye Gönderimi Nas?l Yap?l?r?

Kurye gönderimlerinizi Zeytinburnu Kurye ile yapmak için firmam?z? araman?z yeterlidir. Firma yetkililerimiz sizlere gönderim hakk?nda merak etti?iniz tüm bilgileri vererek gönderimin gerçekle?mesini sa?lar. Kurye hizmeti gönderim sa?lamak isteyen ki?ilerin bilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunmaktad?r. Trafi?in yo?un oldu?u saatlerde kurye gönderimleri k?sa süreli gecikmeli olarak iletilebilir. Ayr?ca gönderim s?ras?nda hava durumu da göz önüne al?nmal?d?r. Ya???l? zamanlarda hem araç trafi?i hem de yaya trafi?i kurye eleman?n? etkileyerek gönderilerin k?sa süreli gecikmeli olarak iletilmesine sebebiyet verebilir. Bu durumda mutlaka firma yetkililerimiz sizlere bilgi sa?lamaktad?r. Zeytinburnu konumundan al?nan paketleriniz ayn? gün içinde yakla??k 150 veya 210 dakika içinde istedi?iniz adrese iletilir.

Zeytinburnu Moto Kurye ?le Paketimin Gitti?ini Nas?l Anlar?m?

Kurye ile paket gönderimlerinizde geri bildirim almak için mutlaka firmam?za ileti?im bilgilerinizi vermeniz gereklidir. Sizin seçece?iniz geri bildirim yollar?ndan biri ile paketiniz hakk?nda tüm bilgilere ula?abilirsiniz. ?ster mail ister SMS ile kurye paketinizi teslim ettikten sonra size bilgisini vermektedir. Zeytinburnu motorlu kurye ile tüm gönderileriniz için geri bildirim al?rs?n?z. Gönderinizin tüm detaylar? vermi? oldu?unuz ileti?im adresine yap?l?r. Bu durumda eksik ileti?im bilgisi vermemeye özen göstermeniz gereklidir. Firmam?z tüm merak etti?iniz sorular? cevaplamak için telefonunun ucundad?r.

Zeytinburnu Motorlu Kurye Hizmeti...

Zeytinburnu semtinde günün her saatinde motorlu kurye hizmeti vermekteyiz. Zeytinburnu semtinden ?stanbul'un her semtine moto kurye ve arabal? kurye ihtiyaçlar?n?z için 0850 307 15 15 numaral? telefon hatt?m?zdan bizleri arayarak kurye talebinde bulunabilirsiniz. Size en yak?n konumdaki kuryemiz yönlendirilerek gönderiniz en geç 30 dakika içinde al?nacakt?r.

?stanbul genelinden motorlu kurye hizmet ?ekilleri ve süreleri ortalama ?u ?ekildedir;

Normal Kurye Hizmeti:        Gönderi semtine göre 150-180 dakika aras?nda al?n?r ve teslim edilir.

Ekspres Kurye Hizmeti:       Gönderi semtine göre 90-120 dakika aras?nda al?n?r ve teslim edilir.

Vip Kurye Hizmeti:               Gönderi semtine göre 45-75 dakika aras?nda al?n?r ve teslim edilir.

Kurye hizmetimiz ile Zeytinburnu semtinden istedi?iniz her semte günlük i? ya da özel ihtiyaçlar?n?z için göndermeniz ya da ald?rman?z gereken her türlü emtiay? ta??tabilirsiniz.

Zeytinburnu Kurye hizmetleri ve avantajlar? art?k tüm firmalar taraf?ndan fark edilmi? olup önemli bir çözüm seçene?i olarak yo?un ?ekilde kullan?lmaktad?r. Bu sayede zamandan tasarruf edilmekte birlikte i?ler daha h?zl? ?ekilde çözüme kavu?turulmakta ve finansman anlam?nda daha h?zl? dönü?ler elde edilmektedir. Ofis d???nda yap?lmas? gereken bu i?ler için i?e yeni personel al?m?n?n beraberinde getirdi?i sosyal sorumluluklar bertaraf edilmi? olacakt?r. Ayn? zamanda i?e al?nan bu personelin bir yede?ininin olmay??? izin dönemlerinde sorun olabilmekte ve i?lerin yava?lamas?na neden olabilmektedir. Tüm bu problemler göz önüne al?nd??? zaman Tem Kurye gibi tüm ?stanbul ve Zeytinburnu semti geneline yay?lm?? geni? mü?teri portföyüne sahip bir kurye firmas?ndan her an hizmet alabilmek büyük kolayl?k ve çözüm sa?lamaktad?r.

Fiyatlar sayfam?zdan gönderi yapmak istedi?iniz semtleri seçerek kurye gönderi ücretini ve teslimat süre bilgisini ö?renerek ihtiyaçlar?n?z do?rultusunda Normal Kurye Gönderisi, Ekspres Kurye Gönderisi, Vip Kurye Gönderisi ve Arabal? Kurye Gönderi seçeneklerinden birini ya da birkaç?n? talep edebilirsiniz.

Aç?klama: Fiyatlar kurye firmas?n?n adresine göre de?i?memektedir. Gönderinizin yap?laca?? semtlere göre hesaplanmaktad?r.

Kurye gönderileriniz için lütfen aray?n?z.


Söz verip de?er ta??yoruz...

TEM KURYE

0850 307 15 15