Ye?ilyurt Kurye


Ye?ilyurt Kurye

Ye?ilyurt Kurye ekibi olarak mü?terilerimizin Ye?ilyurt içinde bulunan kar?? adrese teslim etmek istedikleri özel evrak ya da paketleri özenle ve h?zl?ca ula?t?r?yoruz. Siz de?erli mü?terilerimizin ula?t?rmak için bize emanet etti?i paketleri en güvendi?imiz kuryelerimize teslim ediyoruz. Ayr?ca yaln?zca kuryelerimizi en iyilerden olu?turmuyor, teslimat için kulland?klar? araçlar? da s?k s?k denetliyor ve özenle seçiyoruz. Mü?terilerimizin paketlerini teslim ederken olas? tehlikelerin önüne geçmek ad?na tüm önlemleri al?rken kurye ekibimizin de i?inde uzman ki?iler olmas?na çok dikkat ediyoruz. Paketlerin en sa?lam biçimde kar?? adrese ula?mas? için tüm ekip son gayret ile çal???yor, de?erli mü?terilerimiz için tüm eme?i gösteriyoruz.

Ye?ilyurt Moto Kurye Gönderimi Nas?l Yap?l?r?

Ye?ilyurt motorlu kurye ile kar?? adrese gönderi ula?t?rmak isteyen mü?terilerimizin telefon hatt?n? kullanarak bizlere ula?mas? yeterlidir. Ye?ilyurt kurye hizmeti ile evrak ya da paket teslim etmek isteyen mü?terilerimizden adres, isim ve soyisim, cep telefon numaras?, adres gibi gerekli bilgileri temin ettikten sonra en k?sa süre içinde teslimat adrese paketi ula?t?r?yoruz. Kötü hava ko?ullar? ya da yo?un trafi?in ya?and??? durumlarda baz? küçük gecikmeler ya?and???nda gönderileriniz k?sa süreli gecikmeler ile iletilir. Bu gibi durumlarda firma olarak mü?terilerimizin memnuniyeti için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Fakat normal ?artlar?n ya?and??? günlerde kuryelerimiz ve firma çal??anlar?m?z olarak teslimatlar? en geç 150 ya da 210 dakika içinde teslimat adresine ula?t?r?yoruz.

Ye?ilyurt Moto Kurye ile Paketimin Gitti?ini Nas?l Anlar?m?

Teslimat için verdi?iniz evrak ya da paketlerin her güncel a?amas?nda mü?terilerimize SMS ve e-posta yolu ile bilgilendirme yap?yoruz. Fakat bu i?lemin en do?ru ?ekilde gerçekle?tirilebilmesi ad?na siz mü?terilerimizin verdi?i bilgilerin do?ru olmas? geri bildirim aç?s?ndan çok önemlidir. Yanl?? veya eksik verilen telefon numaras? ya da e-posta adresi, mü?terilerimize bilgilerin ula?mamas?n? sa?layabilir. Firmadan bilgilendirme mesajlar?n? alamad???n?z? fark etmeniz durumunda firma ile ileti?ime geçerek gerekli cep telefonu ve e-posta adresi de?i?ikli?i yapabilirsiniz. Ayr?ca mü?terilerimizin farkl? di?er sorular?n? yan?tlayabilmek ad?na Ye?ilyurt Kurye olarak telefon hatt?m?z üzerinden tüm merak edilenler cevaplanmaktad?r.

 

Ye?ilyurt Motorlu Kurye Hizmetleri...

Ye?ilyurt semtinde günün her semtinde motorlu kurye hizmetleri vermekteyiz. Ye?ilyurt semtinden ?stanbul'un her semtine moto kurye ihtiyaçlar?n?z için 444 50 44 numaral? telefon hatt?m?zdan bizleri arayarak talepte bulunabilirsiniz. Size en yak?n konumdaki kuryemiz size yönlendirilerek gönderiniz en geç 30 dakika içinde teslim al?nacakt?r.

?stanbul genelinde motorlu kurye hizmet ?ekilleri ve süreleri ortalama ?u ?ekildedir;

Normal Kurye Hizmeti:        Gönderi semtine göre 150-180 dakika aras?nda al?n?r teslim edilir.

Ekspres Kurye Hizmeti:       Gönderi semtine göre 90-120 dakika aras?nda al?n?r teslim edilir.

Vip Kurye Hizmeti:               Gönderi semtine göre 45-75 dakika aras?nda al?n?r teslim edilir.

Kurye hizmetimizle Ye?ilyurt semtinden istedi?iniz her semte günlük i? ya da özel ihtiyaçlar?n?z için göndermeniz ya da ald?rman?z gereken her türlü emtiay? ta??tabilirsiniz.

Ye?ilyurt Kurye hizmetleri ve avantajlar? art?k tüm firmalar taraf?ndan fark edilmi? olup önemli bir çözüm seçene?i olarak yo?un ?ekilde kullan?lmaktad?r. Bu sayede zamandan tasarruf edilmekte ve i?ler daha h?zl? ?ekilde çözüme kavu?turulmaktad?r. Finansman anlam?nda daha h?zl? dönü?ler elde edilmektedir. Ofis d???nda yap?lmas? gereken bu i?ler için i?e yeni personel al?m?n?n getirdi?i sosyal sorumluluklar bertaraf edilmi? olacakt?r. Ayn? zamanda i?e al?nan bu personelin yede?inin olmamas? izin dönemlerinde sorun olabilmekte ve i?lerin yava?lamas?na neden olabilmektedir. Tüm bu problemler göz önüne al?nd??? zaman Tem Kurye gibi tüm ?stanbul ve Ye?ilyurt semti geneline yay?lm?? bir kurye firmas?ndan her an hizmet alabilmek büyük kolayl?k ve çözüm sa?lamaktad?r.

Fiyatlar sayfam?zdan gönderi yapmak istedi?iniz semtleri seçerek kurye gönderi ücretini ve teslimat süre bilgisini ö?renerek ihtiyaçlar?n?z do?rultusunda Normal Kurye Gönderisi, Ekspres Kurye Gönderisi, Vip Kurye Gönderisi ve Arabal? Kurye Gönderi seçeneklerinden birini ya da birkaç?n? talep edebilirsiniz.

Aç?klama: Fiyatlar kurye firmas?n?n adresine göre de?i?memektedir. Gönderinizin yap?laca?? semtlere göre hesaplanmaktad?r.

Kurye gönderileriniz için lütfen aray?n?z.


Söz verip de?er ta??yoruz...

TEM KURYE

444 50 44