Ye?ilköy Kurye


Yenibosna Kurye

Yenibosna Kurye, siz mü?terilerimizin paketlerini ve ula?t?rmak istedi?i özel evraklar?n? ula??m noktas?na en güvenli ?ekilde teslim etmeyi sa?lar. Kurye elemanlar?m?z? i?inde tecrübeli ve uzman ki?ilerden olu?tururuz ve böylece mü?terilerimizin teslim etmek istedikleri evrak ya da özel paketler en güvenli ?ekilde ula??m noktas?na götürülmesini sa?lar?z. Ayr?ca kuryelerimizin kulland??? araçlar?n düzenli kontrollerini sa?layarak hem kuryelerimiz için önlem al?r?z hem de siz mü?terilerimizin paketlerini en yüksek seviyede güvence alt?na alm?? oluruz. Mü?terilerimiz Yenibosna ilçesinin neresinde bulunursa bulunsun, hem en h?zl? hem de en güvenilir hizmeti kendilerine sunar?z. Mü?teri memnuniyetini en tepede tutmak ad?na Yenibosna motorlu kurye, kendini geli?tirmeye her an devam etmektedir.

Yenibosna Moto Kurye Gönderimi Nas?l Yap?l?r?

Kurye arac?l??? ile gönderi ula?t?rmak için Yenibosna kurye hizmetini tercih eden mü?terilerimizin yapmas? gereken tek ?ey firmam?z? arayarak kurye talebinde bulunmas?d?r. Ayr?ca telefonda yap?lan görü?me esnas?nda kurye teslimatlar? ile ilgili siz de?erli mü?terilerimizin merak etti?i tüm sorular? da cevapl?yoruz. Mü?terilerimizin sordu?u her soruya özenle yan?t veriyor, soru i?aretlerinin tamamen kaybolmas? için elimizden geleni yap?yoruz. Kurye teslimat? talep eden mü?terilerimizin paketlerini en h?zl? biçimde teslim alarak, ortalama 150 ve 210 dakika içinde kar?? tarafa teslim ediyoruz. Mü?terilerimiz aras?ndaki uzakl?k ne olursa olsun mü?teriye verdi?imiz sözün d???na ç?km?yor, teslimatlar? en erken biçimde adrese ula?mas?n? sa?l?yoruz.

Yenibosna Moto Kurye ?le Paketimin Gitti?ini Nas?l Anlar?m?

Yenibosna Moto Kuryelerimiz ile paket ya da evrak teslimi yapmak isteyen mü?terilerimizin, güncel telefon numaras? ve e-posta adreslerine her a?ama için bilgilendirme mesaj? iletiyoruz. Böylelikle siz de?erli mü?terilerimiz paketlerinizin nerede oldu?unu her an ö?renebiliyor, güvenle emanet edebiliyorsunuz. Ayr?ca mü?terilerimizin di?er sorular?na da her zaman cevap bulabilmek ve yan?ts?z b?rakmamak için telefon hatt?m?zdan da bilgi veriyoruz. SMS ve Mail yolu ile bilgi verebilmemiz için bu a?amada mü?terilerimizin verdi?i bilgilerin do?rulu?u önemli yer tutmaktad?r. Yenibosna Kurye mü?terilerinden al?nan bilgilerin do?ru olmas?, iletilen bilgilendirme mesajlar?n?n da do?ru ki?iye ula?mas?n? sa?layacakt?r. Merak edilen tüm sorular hakk?nda firma yetkililerimiz ile ileti?ime geçebilirsiniz.

 

Ye?ilköy Motorlu Kurye Hizmetleri...

Ye?ilköy semtinde günün her saati motorlu kurye hizmeti vermekteyiz. Ye?ilköy semtinden ?stanbul'un her semtine moto kurye ve arabal? kurye ihtiyaçlar?n?z için 444 50 44 numaral? telefon hatt?m?zdan bizi arayarak talepte bulunabilirsiniz. Size en yak?n konumdaki kuryemiz sizlere yönlendirilerek gönderiniz 30 dakika içerisinde teslim al?nacakt?r.

?stanbul genelinde motorlu kurye hizmet ?ekilleri ve süreleri ortalama ?u ?ekildedir;

Normal Kurye Hizmeti:        Gönderi semtine göre 150-180 dakika aras?nda teslim al?n?r ve teslim edilir.

Ekspres Kurye Hizmeti:       Gönderi semtine göre 90-120 dakika aras?nda teslim al?n?r ve teslim edilir.

Vip Kurye Hizmeti:               Gönderi semtine göre 45-75 dakika aras?nda al?n?r ve teslim edilir.

Kurye hizmetlerimiz ile Ye?ilköy semtinden istedi?iniz her yere günlük i? ya da özel ihtiyaçlar?n?z için göndermeniz ya da ald?rman?z gereken her türlü emtiay? ta??tabilirsiniz.

Ye?ilköy Kurye hizmetleri ve avantajlar? art?k tüm firmalar taraf?ndan fark edilmi? olup önemli bir çözüm seçene?i olarak yo?un ?ekilde kullan?lmaktad?r. Bu sayede zamandan tasarruf edilmekte ve i?ler daha h?zl? ?ekilde çözüme kavu?turulmaktad?r. Finansman anlam?nda daha h?zl? dönü?ler elde edilmektedir. Ofis d???nda yap?lmas? gereken bu i?ler için i?e yeni personel al?m?n?n beraberinde getirdi?i sosyal sorumluluklar bertaraf edilmi? olacakt?r. Ayn? zamanda i?e al?nan personelin yede?inin olmamas? izin dönemlerinde s?k?nt? olabilmekte ve i?lerin yava?lamas?na sebep olabilmektedir. Tüm bu sorunlar göz önüne al?nd??? zaman Tem Kurye gibi tüm ?stanbul ve Ye?ilköy semti geneline yay?lm?? geni? mü?teri portföyüne sahip bir kurye firmas?ndan her an hizmet alabilmek büyük kolayl?k ve çözüm sa?lamaktad?r.

Fiyatlar sayfam?zdan gönderi yapmak istedi?iniz semtleri seçerek kurye gönderi ücretini ve teslimat süre bilgisini seçerek ihtiyaçlar?n?z do?rultusunda Normal Kurye Gönderisi, Ekspres Kurye Gönderisi, Vip Kurye Gönderisi ve Arabal? Kurye Gönderi seçebeklerinden birini ya da birkaç?n? talep edebilirsiniz.

Aç?klama: Fiyatlar kurye firmas?n?n adresine göre de?i?memektedir. Gönderinizin yap?laca?? semtlere göre hesaplanmaktad?r.

Kurye gönderileriniz için lütfen aray?n?z.


Söz verip de?er ta??yoruz...

TEM KURYE

444 50 44