Yenibosna Kurye


Ye?ilköy Kurye

Ye?ilköy Kurye firmas? olarak siz de?erli mü?terilerimizin ilçe içerisindeki ba?ka bir adrese teslim etmek istedikleri özel evrak ya da paketleri en özenli biçimde teslim ediyoruz. Hizmet kalitemizi art?rmak ve siz de?erli mü?terilerimizin memnuniyetini en üst seviyeye ta??mak ad?na firma ve kuryelerimizi her gün geli?tirmek için çaba sarf ediyoruz. Kurye ekibimizi i?inde uzman ki?ilerden olu?turuyor, ayr?ca güler yüzlü ve mü?terilere ve di?er herkese kar?? kibar bireyleri tercih ediyoruz. Ye?ilköy motorlu kurye olarak yaln?zca kuryelerimizin de?il, kulland?klar? araçlar?n güvenli?ini de en üst seviyede takip ediyor, gerekli tüm kontrolleri düzenli biçimde gerçekle?tiriyoruz. Böylece hem kuryelerimizin güvenli?ini sa?l?yor, hem de siz de?erli mü?terilerimizin paket ya da özel evraklar?n?n güvenli?ini sa?l?yoruz.

Ye?ilköy Moto Kurye Gönderimi Nas?l Yap?l?r?

Ye?ilköy kurye hizmeti almak isteyen mü?terilerimizin firmam?z?n telefon hatt?n? kullanarak bizlere ula?mas? yeterlidir. Mü?terilerimizden gerekli bilgileri temin ederek gönderim talimat?n? al?yor ve hemen i?e koyuluyoruz. Mü?terilerimizden ald???m?z paket ya da özel evraklar? ula?t?rmak için h?z ve hizmeti en ba?ar?l? ?ekilde tamaml?yoruz. Fakat kötü hava ko?ullar? ya da trafik yo?unlu?u gibi baz? istisnai durumlarda teslimat esnas?nda istemeden gecikmeler de ya?anabiliyor. Bu gibi durumlarda kuryelerimizin ve paketlerinizin güvenli?inden emin oluyor, elimizden gelen en h?zl? ?ekilde paketlerini ula?t?r?yoruz. Herhangi bir istisnai durumun ya?anmamas? halinde teslimat için verdi?iniz paketleri kar?? adrese 150 ve 210 dakika aras?nda ula?t?r?yoruz.

Ye?ilköy Moto Kurye ?le Paketimin Gitti?ini Nas?l Anlar?m?

Ye?ilköy kurye ekibi olarak paketlerin her ad?m?n? mü?terilerimize bildiriyoruz. Paket ya da özel evrak teslimi yapmak isteyen mü?terilerimizden ald???m?z cep telefonu numaras?na ve e-posta adresine güncel durumlar? iletiyoruz. Mü?terilerimizin verdi?i bilgilerin do?rulu?u bu a?amada çok önemli kazan?yor. Bunun sebebi mü?terilerimizden ald???m?z özel evrak ya da paketlerin her a?amas? ile ilgili bilgilendirme yaparken bu bilgileri kullan?yor olmam?zd?r. Mü?terimizin verdi?i cep telefonu numaras?na her a?amada bilgi veriyor, e-posta yolu ile tüm a?amalar? bildiriyor olsak da mü?terilerimiz dilerse telefon hatt?ndan bize ula?arak di?er sorular?n?n cevab?n? bulabilmektedir. Ye?ilköy Kurye ile yap?lan teslimatlar?n sorunsuz bir ?ekilde ula?mas? ve mü?terilerimizin tedirginlik ya?amamas? için telefon hatt?m?z? daima aç?k tutuyoruz.

 

Yenibosna Motorlu Kurye Hizmeti...

Yenibosna semtinde günün her saatinde motorlu kurye hizmeti vermekteyiz. Yenibosna semtinden ?stanbul'un her semtine moto kurye ihtiyaçlar?n?z için 444 50 44 numaral? telefon hatt?m?zdan bizleri arayarak talepte bulunabilirsiniz. Size en yak?n konumdaki kuryemiz yönlendirilerek gönderiniz en geç 30 dakika içerisinde teslim al?nacakt?r.

?stanbul genelinde motorlu kurye hizmet ?ekilleri ve süreleri ortalama ?u ?ekildedir;

Normal Kurye Gönderisi:        Gönderi semtine göre 150-180 dakika aras?nda teslim al?n?r ve teslim edilir.

Ekspres Kurye Gönderisi:       Gönderi semtine göre 90-120 dakika aras?nda teslim al?n?r ve teslim edilir.

Vip Kurye Gönderisi:               Gönderi semtine göre 45-75 dakika aras?nda teslim al?n?r ve teslim edilir.

Kurye hizmetimizle Yenibosna semtinden istedi?iniz her semte günlük i? ya da özel talepleriniz do?rultusunda göndermeniz ya da ald?rman?z gereken her türlü emtiay? ta??tabilirsiniz.

Yenibosna Kurye hizmetleri ile avantajlar? art?k tüm firmalar ve bireyler taraf?ndan fark edilmi? olup önemli bir çözüm seçene?i olarak yo?un ?ekilde kullan?lmaktad?r. Bu sayede zamandan tasarruf sa?lamakla birlikte i?ler daha h?zl? ?ekilde çözüme kavu?turulmaktad?r. Finansman anlam?nda daha h?zl? geri dönü?ler elde edilmektedir. Ofis d???nda yap?lmas? gereken bu i?ler için i?e yeni personel al?m?n?n beraberinde getirdi?i sosyal sorumluluklar bertaraf edilmi? olacakt?r. Ayn? zamanda i?e al?nan bu personelin yede?inin olmamas? izin dönemlerinde s?k?nt?lar olu?turabilmekte ve i?lerin yava?lamas?na sebep olabilmektedir. Tüm bu problemler göz önüne al?nd??? zaman Tem Kurye gibi tüm ?stanbul ve Yenibosna semti geneline yay?lm?? bir kurye firmas?ndan her an hizmet alabilmek büyük kolayl?k ve çözüm sa?lamaktad?r.

Fiyatlar sayfam?zdan gönderi yapaca??n?z semtleri seçerek kurye gönderi ücretini ve teslimat süre bilgisini ö?renerek talebiniz do?rultusunda Normal Kurye Gönderisi, Ekspres Kurye Gönderisi, Vip Kurye Gönderisi ve Arabal? Kurye Gönderi seçeneklerinden birini ya da birkaç?n? talep edebilirsiniz.

Aç?klama: Fiyatlar kurye firmas?n?n adresine göre de?i?memektedir. Gönderi yap?lacak semtlere göre hesaplanmaktad?r.


Söz verip de?er ta??yoruz...

TEM KURYE

444 50 44