?ile kurye


?ile Kurye

Kurye hizmetleri sayesinde güvenli ve h?zl? ?ekilde paket veya evrak teslimi yapabilirsiniz. Bu durumda siz mü?terilerimizin tüm güvenlik durumlar? titizlikle dü?ünülerek gönderimleriniz yap?lmaktad?r. Gönderiler ?ile motorlu kurye eleman? taraf?ndan sa?lanmaktad?r. Gönderileriniz her türlü olumsuz ko?ul dü?ünülerek firmam?z taraf?ndan güvence alt?na al?nmaktad?r. Firmam?z gönderimi yapacak kurye elemanlar?n? büyük bir titizlik ile seçmektedir. Tüm kurye elemanlar?m?z gerekli e?itimleri alarak i?lerinin ba??ndad?r. Bu yüzden siz mü?terilerimiz güvenle ve rahatça gönderilerinizi bize teslim edebilirsiniz. En h?zl? ve kolay ?ekilde paket gönderimi sa?lamak için firmam?z? arayarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

Firmam?z sizlerin özel gönderileri hakk?nda titizlikle çal??malar?n? sürdürmektedir. Sizlerden al?nan olumlu bildirimler sayesinde kuryelerimiz i?lerini daha iyi ?ekilde yapmaktad?r. Bu durumda her türlü sorunuz için ve kurye de?erlendirmesi yapmak için firmam?zla ileti?ime geçebilirsiniz.

?ile Moto Kurye Gönderimi Nas?l Yap?l?r?

Kurye gönderimi yapmak için firmam?z? araman?z yeterlidir. Firmam?za gönderimin sa?lanaca?? adres bilgisi ve sizin ileti?im bilgilerini vermelisiniz. ?ile kurye ile paket gönderimleri 150 veya 210 dakika içinde gerçekle?tirilir. Hava durumu ve trafik yo?unlu?u hesaba kat?larak gönderim sa?lan?r. Bu durumda siz mü?terilerimizin ma?duriyet ya?amamas? ad?na firma yetkililerimiz durumu mutlaka sizlerle payla??r ve paketiniz gecikmelide olsa istedi?iniz adrese teslim edilir. Gönderim yapmak isteyen mü?teriler firmam?z? arayarak kendilerine en yak?n kurye eleman?n? adreslerine ça??rabilirler. Firmam?z size en yak?n konumda bulunan kurye eleman?n? en h?zl? ?ekilde adresinize ula?t?r?r. Kurye eleman?n?n h?zl? bir ?ekilde paketinizi teslim etmesini istiyorsan?z mutlaka paketinizi önceden haz?rlaman?z önerilir. Bu sayede kurye eleman? sizin paketi haz?rlaman?z? beklemeden, haz?r olan paketi teslim alarak yola koyulur. Paketiniz belirtilen süreler içerisinde istedi?iniz adreslere teslim edilir.

?ile Moto Kurye ?le Paketimin Gitti?ini Nas?l Anlar?m?

?ile kurye hizmeti paketlerinizin gönderimi yap?ld?ktan sonra sizlere geri bildirim gönderir. Bu sayede paketiniz hakk?nda tüm bilgiler firmam?za vermi? oldu?unuz ileti?im bilgileri üzerinden gerçekle?ir. ?ile kurye ekipleri paketlerinizi sizden teslim ald?ktan sonra adrese ula?t?rma bilgilerini SMS veya mail yolu ile taraf?n?za ula?t?r?r. Bu sayede güvenli ve h?zl? bir ?ekilde kurye hizmetlerimizden yararlanm?? olursunuz.

 


?ile Motorlu Kurye Hizmeti...

?ile semti ve ?stanbul'a çevre di?er ilçelerde günün her saati hizmet vermekteyiz.

?ile semti içinde ya da ?ile semti d???nda her türlü moto kurye ve arabal? kurye ile ta??mac?l?k ihtiyaçlar?n?z için 444 50 44 numaral? telefon hatt?m?zdan bizleri arayarak talepte bulunabilirsiniz. Size en yak?n konumdaki kuryemiz sizlere yönlendirilerek gönderiniz en geç 45 dakika içerisinde teslim al?nacakt?r. Moto kurye hizmetimizle ?ile semtinden istedi?iniz her semte günlük i? ya da özel ihtiyaçlar?n?z için göndermeniz ya da ald?rman?z gereken her türlü gönderiyi ta??tabilirsiniz.

?ile Kurye hizmetleri ve avantajlar? art?k tüm firmalar ve bireyler taraf?ndan fark edilmi? olup önemli bir çözüm seçene?i olarak yo?un ?ekilde kullan?lmaktad?r. Bu sayede zamandan tasarruf sa?lanmakla beraber i?ler daha h?zl? ?ekilde çözüme kavu?turulmaktad?r. Finansman anlam?nda daha h?zl? dönü?ler elde edilmektedir. Ofis d???nda yap?lmas? gereken bu i?ler için i?e yeni personel al?m?n?n beraberinde getirdi?i sorumluluklar bertaraf edilmi? olacakt?r. Ayn? zamanda i?e al?nan personelin yede?inin olmamas? izin dönemlerinde s?k?nt? olabilmekte ve i?lerin yava?lamas?na neden olabilmektedir. Tüm bu problemler göz önüne al?nd??? zaman Tem Kurye gibi ?stanbul ve ?ile ilçesi geneline yay?lm?? bir kurye firmas?ndan her an hizmet alabilmek büyük kolayl?k ve çözüm sa?lamaktad?r.

Fiyatlar sayfam?zdan gönderi yapmak istedi?iniz semtleri seçerek kurye gönderi ücretini ve teslimat süre bilgisini ö?renerek ihtiyaçlar?n?z do?rultusunda Normal Kurye Gönderisi, Ekspres Kurye Gönderisi, Vip Kurye Gönderisi ve Arabal? Kurye Gönderi seçeneklerinden birini ya da birkaç?n? talep edebilirsiniz.

Aç?klama: Fiyatlar kurye firmas?n?n adresine göre de?i?memektedir. Gönderinizin yap?laca?? semtlere göre hesaplanmaktad?r.


Söz verip de?er ta??yoruz...

TEM KURYE

444 50 44