Sefaköy Moto Kurye


Sefaköy Moto Kurye

Sefaköy Moto Kurye hizmeti ile siz de?erli mü?terilerimizin özel evrak ya da gönderi paketlerinizi Sefaköy ilçesinde bulunan ula??m adresine en h?zl? ve güvenilir biçimde ula?t?r?yoruz. Sefaköy Motorlu Kurye elemanlar?m?z?n i?inde uzmanla?m?? ve mü?teri ileti?imini sa?l?kl? kuran ki?ilerden özenle olu?turuyoruz. Kuryelerimizin paketleri ne kadar özenli ta??d???yla ilgilendi?imiz kadar, mü?terilerimizle ileti?iminin ne derece sa?l?kl? oldu?uyla da ilgileniyoruz. Ayr?ca kuryelerimizin ta??ma esnas?nda kulland?klar? araçlar?n kontrollerini s?k s?k kontrol ediyor, herhangi bir problem ç?karmas?n?n önüne geçmek ad?na düzenli ?ekilde denetimlerden geçiriyoruz. Hem i? arkada?lar?m?z?n, hem de mü?terilerimizin paketlerinin güvenli?ini en üst seviyeye ç?kart?yoruz. Mü?terilerimizin di?er sorular?na cevap olabilmek için de telefon hatt?m?z? devaml? aç?k tutuyoruz.

Sefaköy Moto Kurye Gönderimi Nas?l Yap?l?r?

Sefaköy kurye hizmeti ile paket ya da evrak teslimi yapmak isteyen mü?terilerimizin bizi aramas? yeterlidir. Gerekli adres, telefon, e-posta bilgilerini mü?terilerimizin güvenli?i için temin ederek, en k?sa sürede adrese teslim ediyoruz. Fakat çevresel baz? istisnai durumlarda teslimat sürelerimizde aksamalar da ya?anabiliyor. Kötü hava ?artlar? ya da trafi?in teslimat? geciktirece?i durumlar ile kar?? kar??ya kalmak da mümkün. Bu gibi istisnai durumlar?n olmad??? zamanlarda mü?terilerimizin Sefaköy ilçesi içindeki teslim noktas?na ula?t?rmak istedi?i teslimatlar? 150 ya da 210 dakika içinde talep edilen kar?? adrese götürüyoruz.

Sefaköy Moto Kurye ?le Paketimin Gitti?ini Nas?l Anlar?m?

Sefaköy kurye olarak her a?amay? SMS ve e-posta yolu ile mü?terilerimize iletiyoruz. Teslim edilen paketlerin güncel takibini yapmak isteyen mü?terilerimizin telefon hatt? ile bize ula?mas? da mümkündür. SMS ve e-posta ile bilgilendirmedeki cevaplar d???nda mü?terilerimizin tüm sorular?n? cevaplamak için her zaman destek hatt?m?z? aç?k tutuyoruz. Fakat mü?terilerimize bilgilendirme mesaj? ve e-posta gönderebilmemiz için mü?terilerimizin verdi?i bilgilerin mutlaka do?ru olmas? gerekmektedir. Size bilgilendirme mesaj?n?n gelmedi?ini dü?ündü?ünüz zaman mutlaka Sefaköy kurye mü?teri hatt?na ula?arak ileti?im bilgilerinizde de?i?iklik yapabilir ve sorunu direkt çözebilirsiniz. Tüm bunlar?n d???nda teslim etmek istedi?iniz paket ile ilgili bize sormak istedi?iniz sorular için bize her zaman ula?abilirsiniz. Size yard?m etmekten mutluluk duyar?z.

 

Sefaköy Motorlu Kurye Hizmeti...

Sefaköy semtinde günün her saatinde motorlu kurye hizmeti vermekteyiz. Sefaköy semtinden ?stanbul'un her semtine motorlu kurye gönderileriniz için 0850 307 15 15 numaral? telefon hatt?m?zdan arayarak talepte bulunabilirsiniz.  Size en yak?n konumdaki kuryemiz size yönlendirilerek gönderiniz en geç 30 dakika içerisinde teslim al?nacakt?r.

Motorlu kurye hizmetimizle Sefaköy semtinden istedi?iniz her semte günlük i? ya da özel ihtiyaçlar?n?z do?rultusunda göndermeniz ya da ald?rman?z gereken her türlü emtiay? ta??tabilirsiniz. 

Sefaköy Moto Kurye hizmetleri ve avantajlar? art?k tüm firmalar taraf?ndan fark edilmi? olup yo?un ?ekilde kullan?lmaktad?r. Bu sayede zamandan tasarruf sa?lanmakla birlikte i?ler daha h?zl? çözülmektedir. Finansman anlam?nda daha h?zl? dönü?ler elde edilmektedir. Ofis d???nda yap?lmas? gereken bu i?ler için i?e yeni personel al?m?n?n beraberinde getirdi?i sosyal sorumluluklar bertaraf edilmi? olacakt?r. Ayn? zamanda i?e al?nan bu personelin yede?ininin olmamas? izin dönemlerinde s?k?nt?lar olu?turabilmekte ve i?lerin yava?lamas?na neden olabilmektedir. Tüm bu problemler göz önüne al?nd??? zaman Tem Kurye gibi tüm ?stanbul ve Sefaköy semti geneline yay?lm?? geni? mü?teri a??na sahip bir kurye firmas?ndan her an hizmet alabilmek büyük kolayl?k ve çözüm sa?lar.

Fiyatlar sayfam?zdan gönderi yapmak istedi?iniz semtleri seçerek kurye gönderi ücretini ve teslimat süre bilgisini ö?renerek ihtiyac?n?za göre Normal Kurye Gönderisi, Ekspres Kurye Gönderisi, Vip Kurye Gönderisi ve Arabal? Kurye Gönderi seçeneklerinden birini ya da bir kaç?n? talep edebilirsiniz.

Aç?klama: Fiyatlar kurye firmas?n?n adresine göre de?i?memektedir. Gönderi yap?lacak semtlere göre hesaplanmaktad?r.

Kurye gönderiniz için aray?n?z.


Söz verip de?er ta??yoruz...

TEM KURYE

0850 307 15 15