Şişli Motorlu Kurye


?i?li Motorlu Kurye

?i?li Motorlu Kurye ile tüm özel evrak veya özel paket gönderimleri en güvenli ?ekilde gerçekle?tirilir. Firmam?z?n güvenlik ve h?z konusunda ald??? tedbirler kapmas?nda gönderileriniz en güvenli ?ekilde istedi?iniz konuma ula?t?r?l?r. Firmam?z alan?nda uzman kurye elemanlar? ile çal??maktad?r. Kuryeler paket gönderimlerini h?zl? ve güvenli olarak gerçekle?tirirken sizlere ayr?cal?kl? paket ta??mac?l??? servisini sunmaktad?r.

Kurye servisleri ile ?i?li konumundan paketleriniz veya özel evraklar?n?z teslim al?n?r ve en h?zl? ?ekilde sizin belirledi?iniz adrese ayn? gün teslim edilir. ?i?li kurye hizmetlerimiz siz mü?terilerimizin tüm menfaatleri dü?ünülerek yap?lmaktad?r. Özellikle evrak gönderimleri büyük bir titizlikle gerçekle?tirilir. Güvenli ve h?zl? paket teslimlerinizde firmam?z sizlere gönderi güvencesi sunmaktad?r. Tüm gönderileriniz her türlü olumsuzlu?a kar?? taraf?m?zca sigortalanmaktad?r. Bu durumda siz mü?terilerimiz gönül rahatl??? ile özel gönderimlerinizi gerçekle?tirebilirsiniz.

?i?li Moto Kurye Gönderimi Nas?l Yap?l?r?

Kurye ile paket gönderim i?lemleriniz için firmam?z? arayarak ileti?ime geçebilirsiniz. Firmam?z taraf?na verdi?iniz bilgiler do?rultusunda size en yak?n ?i?li kurye eleman?m?z adresinizden paketinizi teslim alarak diledi?iniz konuma gönderimini sa?lamaktad?r. ?i?li motorlu kurye ile paketleriniz gün içinde yakla??k 150 veya 210 dakika içinde teslimi gerçekle?tirilir. Bu durum hava ko?ullar? ve trafik yo?unlu?una ba?l? olarak k?sa gecikmeli olarak yap?labilir. Tüm paketleriniz istedi?iniz zaman ve gün içinde teslim edilir.

?i?li Moto Kurye ?le Paketimin Gitti?ini Nas?l Anlar?m?

Kurye servisleri arac?l??? ile gönderim sa?layaca??n?z zaman firmam?z? arayarak size en yak?n kurye elaman?n? talep edebilirsiniz. Size en yak?n kurye eleman? en h?zl? ?ekilde adresinize gelerek paketinizi teslim al?r ve sizin istedi?iniz konuma ayn? gün içinde teslimini güvenli ve h?zl? ?ekilde gerçekle?tirir. ?i?li kurye servisi ile gönderim sa?lad???n?zda kurye adrese ula?t???nda size mail veya SMS yolu ile bilgilendirme mesaj? gelir. Bildirimde gönderimlerin tüm ayr?nt?lar? mevcuttur. Bu sayede gönderimlerinizi kolay ?ekilde takip ederek güvenli bir gönderi i?lemi yapm?? olursunuz. Gönderimleriniz firmam?za do?ru ?ekilde verdi?iniz mail veya cep telefonu numaralar?na yap?laca?? için bu konuda eksik bilgi vermemeniz rica edilir. Kurye eleman? gecikme durumlar?nda sizlere mutlaka bilgisini vermektedir.

?i?li Motorlu Kurye Hizmeti...

?i?li semtinden herhangi bir gönderiyi ?stanbul'un herhangi bir semtine moto kuryelerimiz arac?l???yla birkaç saat içerisinde gönderebilirsiniz. 0850 307 15 15 numaral? telefon hatt?m?zdan ça?r? merkezimi arayarak talepte bulunman?z durumundan size en yak?n konumdaki motorlu kuryemiz yönlendirilerek gönderiniz en geç 30 dakika içerisinde teslim al?nacakt?r.

?i?li Motorlu Kurye ile ?stanbul'da herhangi bir adresten ihtiyac?n?z olan bir gönderiyi ald?rarak ?i?li semtindeki adresine getirtebilirsiniz.

Motorlu Kurye hizmetleri gönderinin yap?laca?? semtlere göre ortalama a?a??daki süreler içerisinde al?n?p teslim edilecektir.

?i?li Normal Motorlu Kurye Hizmeti:        150-180 dakika aras?nda al?n?r ve teslim edilir. Liste fiyat? olarak ücretlendirilir.

?i?li Ekspres Motorlu Kurye Hizmeti:        90-105 dakika aras?nda al?n?r ve teslim edilir. Liste fiyat?n?n 2 kat? olarak ücretlendirilir.

?i?li Vip Motorlu Kurye Hizmet?:               45-75 dakika aras?nda al?n?r ve teslim edilir. Liste fiyat?n?n 4 kat? olarak ücretlendirilir.

Motorlu kurye hizmetleriyle ihtiyac?n?z olan her gönderiyi ta??tabilirsiniz. ?stanbul trafi?inde i?lerinizi yeti?tirmemizin mümkün olmad??? hallerde motorlu kuryeler en büyük yard?mc?m?z konumundad?r. ?i?li semtinde tüm ?stanbul genelinde Tem Kurye ekibi bulunmakta ve hizmet vermektedir.

Tem Kurye moto kuryelerini online sistem ile takip etmekte ve yönlendirmeyi sa?lamaktad?r. Son teknoloji özel yaz?l?m otomasyonu ile tüm ?stanbul ve ?i?li genelinde anl?k olarak kurye hizmetlerini yönetmektedir. 1997 senesinde bugüne kurumsal olarak hizmetlerini ba?ar?l? ?ekilde yönetmektedir.

?i?li semti ve ?stanbul genelinde kurye hizmetleri hakk?nda bilgi almak ve kurye gönderi sipari?i olu?turmak için ça?r? merkezimizi aray?n?z.


Söz verip de?er ta??yoruz...

TEM KURYE

0850 307 15 15