Gebze Motorlu Kurye


Gebze Motorlu Kurye

Gebze kurye ile özel paketleriniz veya özel i? evraklar?n?z istediniz konuma en güvenli ?ekilde gönderilir. Kurye elemanlar? alan?nda en uzman ki?iler taraf?ndan yap?lmaktad?r. Motorlar?m?z h?zl? ve bak?mlar? yap?lm?? araçlardan olu?maktad?r. Bu sayede sorunsuz bir ?ekilde kurye gönderimleriniz aksat?lmadan yerine getirilir. Kurye teslimlerini gerçekle?tiren elemanlar?m?z i?lerini en güvenli ?ekilde yaparak gerekli e?itimlerden geçmi?tir. Bu sayede siz mü?terilerimiz gönderimlerinizi h?zl? ve kolay ?ekilde güvenilir ellerde gerçekle?tirebilirsiniz.

Kurye gönderimleri olas? hava durumu veya trafik yo?unlu?una ba?l? olarak de?i?ebilece?i bilgisi firmam?z taraf?ndan sizlere iletilir. Gönderiler her olumsuz durum dü?ünülerek yap?lmaktad?r. Bu sebeple gönderileriniz ayn? gün içinde mutlaka yap?larak k?sa süreli gecikmelide olsa mü?terilerin istedi?i konumlara iletilir.

Gebze Moto Kurye Gönderimi Nas?l Yap?l?r?

Kurye gönderimleri sayesinde h?zl? ve güvenle ayn? gün veya sizin belirledi?iniz bir zaman aral??? içerisinde paketleriniz istedi?iniz adrese ula?t?r?l?r. Paketleriniz Gebze motorlu kurye taraf?ndan teslim al?narak belirledi?iniz güzergâh do?rultusunda teslimat? profesyonel ekiplerimiz taraf?ndan gerçekle?tirilir. Gönderileriniz olumsuz hava ko?ullar? veya trafi?in yo?un oldu?u saatlere denk gelmesi durumunda k?sa süreli gecikmelide olsa mutlaka teslim edilir. Gönderim yapmak istedi?inizde firmam?z? arayarak adresinize kurye talep edebilirsiniz. Size en yak?n Gebze Motorlu kurye eleman? en h?zl? ?ekilde adresinize gelir ve paket veya özel evraklar?n?z? teslim al?r. Kurye eleman?n?n en h?zl? ?ekilde i?ini yapmas? ad?na sizlerin paketlerinizi kuryeyi ça??rmadan önce haz?rlaman?z önerilir. Bu sayede kurye eleman? hiç vakit kaybetmeden sizden gönderiyi al?r ve yola ç?kar.

Gebze Moto Kurye ?le Paketimin Gitti?ini Nas?l Anlar?m?

Kurye ile paket gönderimlerinizi takip etmek amaçl? firmam?za vermi? oldu?unuz ileti?im bilgileri sayesinde geri bildirim alabilirsiniz. Bu durumda mutlaka do?ru ileti?im bilgileri vermeye özen göstermelisiniz. Kuryeniz paketi teslim ettikten sonra sizin vermi? oldu?unuz mail ve cep telefonu numaras? ile taraf?n?za geri dönü? sa?lan?r. Geri bildirimlerde paket hakk?nda tüm ayr?nt?lar? ö?renebilirsiniz. Gebze kurye hizmeti ile güvenli gönderim sa?lamakla beraber gönderilerinizi istedi?iniz zaman kontrol edebilir, firmam?za ula?arak her türlü sorunuzun cevab?n? alabilirsiniz. Kurye servislerimiz size en kaliteli hizmeti vermek amaçl? h?zl? ve güvenilir ?ekilde çal??malar?n? sürdürmektedir.

 


Gebze Motorlu Kurye Hizmeti...

Gebze ilçesinden herhangi bir gönderiyi ?stanbul ya da ?zmit'de herhangi bir semtte moto kuryelerimizle birkaç saat içinde gönderi yapabilmektesiniz. 0850 307 15 15 numaral? telefon hatt?m?zdan ça?r? merkezimizi araman?z halinde Gebze civar?ndaki en yak?n konumdaki kuryemiz sizlere yönlendirilerek gönderiniz teslim alacakt?r.

Moto kurye ile ?stanbul'da ya da ?zmit Kocaeli'de herhangi bir adresten ihtiyac?n?z olan bir ?eyi ald?rarak Gebze'deki adresinize ya da farkl? bir adrese teslim ettirebilirsiniz.

Gebze Motorlu Kurye hizmetleri ta??ma i?inin yap?laca?? semtlere göre ortalama olarak a?a??daki süreler içerisinde al?n?p teslim edilecektir.

Gebze Normal Motorlu Kurye Hizmeti:        180-240 dakika aras?nda teslim al?n?r ve teslim edilir. Liste fiyat? olarak ücretlendirilir.

Gebze Ekspres Motorlu Kurye Hizmeti:       90-120 dakika aras?nda teslim al?n?r ve teslim edilir. Liste fiyat?n?n 2 kat? olarak ücretlendirilir.

Gebze Vip Motorlu Kurye Hizmeti:                75-105 dakika aras?nda teslim al?n?r ve teslim edilir. Liste fiyat?n?n 4 kat? olarak ücretlendirilir.

Motorlu kurye hizmetleriyle ihtiyaç duydu?unuz her ?eyi ta??tabilirsiniz. ?stanbul trafi?inde i?lerinizi yeti?tirmenizin mümkün olmad??? hallerde moto kuryeler en büyük yard?mc?n?z konumundad?r. Gebze ilçesi ve tüm ?stanbul genelinde Tem Kurye ekibi bulunmakta ve hizmet vermektedir.

Tem Kurye ?irketi moto kuryelerini online olarak takip etmekte ve yönlendirme sa?lamaktad?r. Son teknoloji özel yaz?l?m otomasyon program? ile anl?k olarak Gebze ilçesi ve ?stanbul ilinde hizmetlerini yönetmektedir. 1997 senesinden bu güne dek kurumsal olarak hizmetlerini ba?ar?l? ?ekilde gerçekle?tirmektedir.

?stanbul ve Gebze genelinde motorlu kurye hizmetleri hakk?nda bilgi almak ve kurye gönderi sipari?i olu?turmak için ça?r? merkezimizi arayabilirsiniz.


Söz verip de?er ta??yoruz...

TEM KURYE

0850 307 15 15