Esenyurt Motorlu KuryeEsenyurt Motorlu Kurye

Esenyurt motorlu kurye hizmeti ile paket ve özel evrak gönderimleri gerçekle?tirilebilir. Mü?terilerimizin özel tüm paket ve evrak gönderimleri titizlikle sa?lanmaktad?r. Konusunda en uzman kurye ekipleri sayesinde gönderiler h?zl? ve güvenli ?ekilde mü?terilerimizin istedikleri adrese ayn? gün gönderimi sa?lan?r. Kurye hizmetlerimiz sayesinde mü?terilerimiz Esenyurt Motorlu Kurye ile tüm gönderilerini gerçekle?tirme f?rsat? sa?lamaktad?r. Esenyurt bölgesinde nerede bulunursan?z bulunun size en yak?n kurye yetkilisi kap?n?za kadar gelip gönderinizi teslim almaktad?r. Bu sayede gönderimleriniz ayn? gün al?c? ile bulu?turulmaktad?r. Tüm gönderileriniz firmam?z taraf?ndan güvence alt?na ald??? için gönül rahatl??? ile tüm özek evrak ve paketlerinizi gönderimi için bize teslim edebilirsiniz. En h?zl? ve en güvenli ?ekilde kurye hizmetinden yararlanmak için firmam?z ile hemen ileti?ime geçebilirsiniz.

Esenyurt Moto Kurye Gönderimi Nas?l Yap?l?r?

Moto kurye ile gönderi sa?lamak isteyen siz mü?terilerimiz için alan?nda uzman kurye ekipleri kap?n?za kadar gelerek gönderinizi teslim al?r. Gönderileriniz Esenyurt Moto Kurye taraf?ndan teslim al?nd?ktan sonra 150 veya 210 dakika içinde al?c?s?na ula?t?r?l?r. Gönderim yapmak için firmam?z? araman?z yeterlidir. Firma size en yak?n kurye eleman?n? bulundu?unuz adresinize yönlendirerek h?zl? ve güvenli bir ?ekilde gönderimlerinizi sa?lamaktad?r.

Gönderimleriniz olas? hava ko?ullar? ve trafik durumlar? göz önüne al?narak teslim edilmektedir. Her türlü olumsuz hava ko?ullar? sebebi ile aksamal? yap?lacak olan paket teslimatlar? için sizlere mutlaka bilgi verilir. Hava ko?ullar? ve trafik durumu olumsuz olsa dahi gönderileriniz küçük gecikmelerle ayn? gün istedi?iniz adrese teslim edilir.

Esenyurt Moto Kurye ?le Paketimin Gitti?ini Nas?l Anlar?m?

Kurye ile paket teslimlerinizde firmam?za vermi? oldu?unuz ileti?im bilgileri üzerinden geri dönü? al?rs?n?z. Bu bilgiler mail veya SMS yolu ile Esenyurt kurye taraf?ndan sizlere gönderilir. Esenyurt kurye hizmeti sizlere daha iyi hizmet vermek ad?na her geçen gün kurye hizmetlerini titizlikle gerçekle?tirmektedir. Sizlerin firmam?za vermi? oldu?unuz ileti?im bilgileri ile geri dönü? alabilece?iniz için mutlaka eksiksiz ve tam ?ekilde ileti?im bilgilerini firma yetkililerine bildirmelisiniz. Eksik veya hatal? ileti?im bilgileri verildi?inde paketin al?c?ya ula?t??? bilgisini alamayabilirsiniz.

 

Esenyurt Motorlu Kurye Hizmeti...

Esenyurt semtinden herhangi bir ?eyi ?stanbul'un herhangi bir semtine moto kuryelerimiz arac?l???yla birkaç saat içinde gönderebilmektesiniz. 0850 307 15 15 numaral? telefon hatt?m?zdan ça?r? merkezimizi arayarak Esenyurt semtine en yak?n konumdaki moto kuryemiz sizlere yönlendirerek gönderinizi teslim alacakt?r.

Moto kurye arac?l???yla ?stanbul'da herhangi bir adresten ihtiyac?n?z olan bir gönderiyi ald?rarak Esenyurt semtindeki adresinize teslim ettirebilirsiniz.

Esenyurt Motorlu Kurye hizmetleri ta??ma i?inin yap?laca?? semtlere göre ortalama a?a??daki süreler dahilinde ta??ma i?inizi gerçekle?tirecektir;

Esenyurt Normal Motorlu Kurye Hizmeti:         180-240 dakika aras?nda al?n?r ve teslim edilir. Liste fiyat? üzerinden ücretlendirilir.

Esenyurt Ekspres Motorlu Kurye Hizmeti:         90-120 dakika aras?nda al?n?r ve teslim edilir. Liste fiyat?n?n 2 kat? olarak ücretlendirilir.

Esenyurt Vip Motorlu Kurye Hizmeti:                 50-80 dakika aras?nda al?n?r ve teslim edilir. Liste fiyat?n?n 4 kat? olarak ücretlendirilir.

Moto kurye hizmetleriyle ihtiyac?n?z do?rultusunda her gönderiyi ta??tabilirsiniz. ?stanbul trafi?inde i?lerinizi yeti?tirmenizin mümkün olmad??? hallerde motokuryeler en büyük yard?mc?n?z konumundad?r. Esenyurt ilçesinde ve tüm ?stanbul genelinde Tem Kurye ekibi bulunmakta ve hizmet vermektedir.

Tem Kurye ?irket olarak motorlu kuryelerini online sistem üzerinden takip etmekte ve yönlendirmektedir. Son teknoloji özel yaz?l?m otomasyonu ile tüm ?stanbul geneline anl?k olarak kurye hizmetlerini yönetmektedir. 1997 senesinden bu güne dek kurumsal olarak hizmetlerinizi ba?ar?l? ?ekilde gerçekle?tirmektedir.

?stanbul ve Esenyurt ilçesine kurye hizmetleri hakk?nda detayl? bilgi almak ve kurye gönderi sipari?i vermek için bizi aray?n?z.


Söz verip de?er ta??yoruz...

TEM KURYE

0850 307 15 15