Avcılar Moto Kurye


Avc?lar Moto Kurye

Avc?lar Moto Kurye sayesinde siz mü?terilerimiz h?zl? ve kolay yoldan paket ve özel evrak gönderimlerinizi gerçekle?tirebilirsiniz. Kurye servisleri gönderilerinizi en güvenli ?ekilde ta??mak için her türlü olas? durumlar? göz önünde bulundurarak paket gönderimlerinizi gerçekle?tirmenize olanak tan?r. Avc?lar kurye servisi ile gönderileriniz Avc?lar?n her ilçesinden kurye eleman? taraf?ndan teslim al?narak istedi?iniz konuma gönderimi sa?lan?r.

Kuryeleriniz firmam?z taraf?ndan güvence alt?na al?narak en h?zl? ve kolay ?ekilde gönderimleri sa?lanmaktad?r. Kurye elemanlar? i?inde uzman ki?iler taraf?ndan olu?turulmu?tur. Gönderimler tecrübeli kurye elemanlar? taraf?ndan eksiksiz ?ekilde yerine getirilir.

Avc?lar Moto Kurye Gönderimi Nas?l Yap?l?r?

Paket gönderimlerinizi firmam?z? arayarak h?zl? ve kolay ?ekilde yapabilirsiniz. Kurye elemanlar? alan?nda tecrübeli ki?iler taraf?ndan olu?turulmu?tur. Avc?lar motorlu kurye için firmam?z? arad???n?zda size en yak?n kurye eleman? adresinize gelerek paketinizi teslim al?r. Ayn? gün içinde yakla??k 150 veya 210 dakika içinde paketleriniz tecrübeli kurye eleman? taraf?ndan teslim edilir. Kuryelerinizi teslim ederken önceden haz?rlaman?z paket teslimlerinizin h?z?n? artt?raca?? için kurye eleman? paketinizi daha h?zl? ?ekilde istedi?iniz adrese göndermektedir.

Gönderilerinizi ayn? gün belirtilen saatler içerisinde gerçekle?tirebilirsiniz. Özel evrak gönderimlerinde kurye eleman? büyük bir titizlikle i?lerini gerçekle?tirir. Bu sayede güvenli kurye hizmetinden yararlanarak gönderimlerinizi gönül rahatl??? ile yapabilirsiniz. Gönderimler trafi?in yo?unlu?u ve olas? olumsuz hava ko?ullar? sebebi ile k?sa gecikmeli olarak gönderilebilir. Bu durum taraf?n?za kurye eleman? taraf?ndan mutlaka bildirilir.

Avc?lar Moto Kurye ?le Paketimin Gitti?ini Nas?l Anlar?m?

Gönderimini kurye arac?l??? ile sa?lad???n?z paketler al?c?ya ula?t???nda size bildirim gönderilir. Bildirimlerinizi ister mail yoluyla isterseniz SMS yolu ile alabilirsiniz. Kuryelerin teslim etti?i gönderilerinizin tüm ayr?nt?lar? mail ve SMS’ de ayr?nt?l? ?ekilde aç?klanmaktad?r. Sizlere güvenli ve h?zl? hizmet vermek ad?na paketleriniz taraf?m?zca güvence alt?na al?n?r. Bu sayede paketleriniz en güvenli ?ekilde istedi?iniz adreslere ula?t?r?l?r. Paketleriniz Avc?lar?n hangi konumunda olursa olsun size en yak?n kurye servisi kap?n?za gelerek paketlerinizi al?r ve güvenli ?ekilde teslimat?n? gerçekle?tirir. Avc?lar kurye hizmeti tüm paket ve özel evrak gönderimlerinizi büyük bir titizlikle gerçekle?tirmektedir.

 

 

 

Avc?lar Motorlu Kurye Hizmeti...

Avc?lar semtinde herhangi bir gönderiyi ?stanbul'un herhangi bir semtine motorlu kuryelerimiz arac?l???yla birkaç saat içinde gönderi yapabilmektesiniz. 0850 307 15 15 numaral? telefon hatt?mzdan ça?r? merkezimizi araman?z halinde Avc?lar semtine en yak?n konumdaki moto kurye sizlere yönlendirilerek gönderiniz teslim al?nacakt?r. Motor kurye ile herhangi bir adresten ihtiyac?n?z olan bir gönderiyi ald?rarak Avc?lar adresinize teslim ettrebilirsiniz.

Motorlu kurye hizmetleri ta??ma i?inin yap?laca?? semtlere göre ortalama olarak a?a??daki sürelerde yap?l?r.

Avc?lar Normal Moto Kurye Hizmeti :        180-210 dakika aras?nda al?n?r ve teslim edilir.

Avc?lar Ekspres Moto Kurye Hizmeti:         90-105 dakika aras?nda al?n?r ve teslim edilir.

Avc?lar Vip Moto Kurye Hizmeti:                 50-80 dakika aras?nda al?n?r ve teslim edilir.

Avc?lar Moto Kurye hizmetleriyle ihtiyac?n?z olan her ?eyi ta??tabilirsiniz. ?stanbul trafi?inde i?lerinizi yeti?tirmenizin mümkün olmad??? hallerde kuryeler en büyük yard?mc?n?z durumundad?r. Avc?lar semtinde ve ?stanbul genelinde Tem Kurye ekibi bulunmakta ve hizmet vermektedir.

Tem Kurye ?irketi moto kuryelerini online olarak takip edebilmekte ve yönlendirmektedir. Son teknoloji özel yaz?l?m otomasyon program? ile tüm ?stanbul geneli anl?k olarak kurye hizmetleri yönetmektedir. 1997 senesinden bu güne dek kurumsal anlamda ve profesyonel olarak hizmetlerini ba?ar?l? ?ekilde gerçekle?tirmektedir.

Avc?lar semtinde ve ?stanbul genelinde kurye hizmetleri hakk?nda bilgi almak ve kur ça??rmak için ça?r? merkezimizi aray?n?z.


Söz verip de?er ta??yoruz...

TEM KURYE

0850 307 15 15