Ataşehir Moto Kurye


Ata?ehir Moto Kurye

Ata?ehir Moto Kurye ile özel evrak veya paketleriniz en k?sa sürede istedi?iniz adrese teslim edilmektedir. Ata?ehir bölgesindeki her semtten paketler kurye eleman? taraf?ndan teslim al?n?r ve belirtilen adrese teslim edilir. Motorlu kurye ta??mada her kurye özel takip sistemi ile izlenerek mü?teriye en güvenli hizmeti vermek için çal??maktad?r. Ata?ehir bölgesinde h?zl? ve kolay yoldan gönderim sa?lamak için Ata?ehir motorlu kurye hizmeti tercih edilebilir.

Ata?ehir motorlu kurye servisleri ile paketleriniz en güvenilir ve en h?zl? ?ekilde al?c?s?na ula?maktad?r. Kurye servisinin sizlere sundu?u h?z ve güvenlik tedbirleri ile tüm paket gönderim i?leriniz güvenilir ki?iler taraf?ndan gerçekle?tirilir.

Ata?ehir Moto Kurye Gönderimi Nas?l Yap?l?r?

Kurye ile paket gönderimlerinde mü?terilerin Ata?ehir kurye hizmetlerini aramalar? yeterlidir. Siz mü?teriler Ata?ehir ’in neresinde olursan?z olun kurye eleman? sizden paketi teslim al?r ve ayn? gün siz nereye isterseniz paketinizi teslim eder. Kurye servislerden yararlanmak istedi?inizde, konumunuza en yak?n olan kurye harekete geçerek size en k?sa sürede ula??r ve paketinizi teslim al?r.

Ata?ehir moto kurye hizmetlerini arayarak gönderim yapmak istedi?iniz de kurye sizden paketi teslim alarak yakla??k 150 veya 210 dakika içinde trafik yo?unlu?una ba?l? olarak gönderimi gerçekle?tirir. Bu sayede en h?zl? ve kolay ?ekilde paketleriniz diledi?iniz adrese ula?m?? olacakt?r.

Ata?ehir Moto Kurye ?le Paketimin Gitti?ini Nas?l Anlar?m?

Moto kurye sayesinde gönderileriniz en h?zl? ?ekilde al?c?s?na ula?t?r?lmak için büyük bir özenle ve i? disiplini ile çal???lmaktad?r. Bu sebeple gönderileriniz bizim taraf?m?zdan güvence alt?na al?narak istedi?iniz adrese teslim edilmek üzere yola ç?kmaktad?r. Gönderileriniz kurye taraf?ndan teslim al?nd?ktan sonra istediniz adrese trafik yo?unlu?una ba?l? olarak teslim edilir. Teslim edildikten sonra isterseniz taraf?n?za kurye teslimat? ile ilgili tüm bilgiler iletilir. Dilerseniz kurye firmas?na verdi?iniz cep telefonu numaran?z ile size paketinizin teslim edildi?i bilgisini taraf?m?zca biz veririz. Ata?ehir kurye hizmetleri ile güvenli ve h?zl? yoldan gönderim sa?layaca??n?z gibi ayr?ca gönderiler hakk?nda tüm detaylar? da eksiksiz ö?renebilirsiniz. Yapman?z gereken kuryeyi aramak ve teslimat? için kurye görevlisinden mail ve SMS beklemektedir.

Ata?ehir Motorlu Kurye Hizmeti...

Ata?ehir semtinden herhangi bir gönderiyi ?stanbul'un herhangi bir semtine motorlu kuryelerimizle birkaç saat içinde gönderebilirsiniz. 0850 307 15 15 numaral? telefon hatt?m?zdan ça?r? merkezimizi araman?z halinde Ata?ehir semtine en yak?n motorlu kurye personelimiz taraf?n?za gönderilerek gönderiniz teslim al?nacakt?r. Moto kurye ile ?stanbul'da herhangi bir adresten ihtiyaç duydu?unuz herhangi bir gönderiyi ald?rarak Ata?ehir semtindeki adresinize ya da farkl? bir adrese de teslim ettirebilmektesiniz.

Motorlu kurye hizmetleri ta??ma i?inin yap?laca?? semtlere göre hesaplanmaktad?r. Ortalama a?a??daki sürelerde birkaç saat içerisinde tamamlanmaktad?r.

Ata?ehir Normal Moto Kurye Hizmeti:        180-210 dakika aras?nda al?n?r ve teslim edilir.

Ata?ehir Ekspres Moto Kurye Hizmeti:        90-105 dakika aras?nda al?n?r ve teslim edilir.

Ata?ehir Vip Moto Kurye Hizmeti:               50-80 dakika aras?nda al?n?r ve teslim edilir.

Ata?ehir Moto Kurye hizmetleriyle ihtiyac?n?z olan her ?eyi ta??tabilir ya da adresten ald?r?p taraf?n?za getirtebilirsiniz. ?stanbul trafi?inde i?lerinizi yeti?tirmenizin mümkün olmad??? hallerde moto kuryeler en büyük yard?mc?n?z konumundad?r. Ata?ehir semtinde ve tüm ?stanbul genelinde Tem Kurye ekibi bulunmakta be hizmet vermektedir. 

Tem Kurye motorlu kuryelerini online olarak takip etmekte ve yönlendirme sa?lamaktad?r. Son teknoloji özel yaz?l?m otomasyonu sayesinde tüm ?stanbul ve Ara?ehir semtinde anl?k olarak kurye hizmetlerini yönetmektedir. 1997 senesinden bu güne dek kurumsal ve profesyonel olarak hizmetlerini ba?ar?l? ?ekilde gerçekle?tirmektedir.

Ata?ehir semtinde ve ?stanbul genelinde motorlu kurye hizmetleri hakk?nda bilgi almak ve kurye gönderi sipari?i vermek için ça?r? merkezimizi aray?n?z.


Söz verip de?er ta??yoruz...

TEM KURYE

0850 307 15 15